Atbilstoši ārstniecības likumam,  LĀB apstiprināts apmācīttiesiga ārstniecibas persona 

Dr Marģers Funka, kuram ir tiesibas ārstniecibas iestādēs veikt izglitojamo un ārstniecibas 

personu apmācību;